Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Α3. Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τα είδη και τον οικότοπο

Γ2. Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τις αποικίες χειροπτέρων

Γ5. Δημιουργία δικτύου εθελοντών για τα σπήλαια και τα χειρόπτερα

Δ1. Σχέδιο παρακολούθησης του προγράμματος

Δ4. LIFE – Δείκτες απόδοσης του προγράμματος

ΣΤ2. Έλεγχος ποιότητας και διαχείριση κινδύνων