Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δ1: Σχέδιο παρακολούθησης του προγράμματος

Οι δράσεις παρακολούθησης είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου μέσω της μέτρησης και τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητας των δράσεων σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις του προγράμματος θα έχουν συγκεκριμένα, μετρήσιμα και σαφή οφέλη για τα επιλεγμένα είδη νυχτερίδων και τον οικότοπο 8310, έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται ένα σχέδιο παρακολούθησης, στο οποίο περιγράφονται η μεθοδολογία και τα εργαλεία καταγραφής της αποτελεσματικότητας των δράσεων του έργου.

Δ2: Παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων στα επιλεγμένα είδη και τον οικότοπο

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής παρακολούθηση των ειδών νυχτερίδων και του οικοτόπου των σπηλαίων (8310) στις επιλεγμένες θέσεις μετά την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης. Θα μετρούνται και θα καταγράφονται διάφορες παράμετροι, όπως πληθυσμιακές εκτιμήσεις των αποικιών νυχτερίδων, κοινότητες ειδών του οικότοπου 8310, τυπικά είδη ενδιαιτημάτων, συνθήκες, λεπτομερείς πιέσεις και απειλές κ.ά..

Με βάση την παραπάνω πληροφορία, θα εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων C και η επίδρασή τους στα είδη-στόχους και στα χαρακτηριστικά του οικότοπου 8310.

Η βιολογική παρακολούθηση θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών και των μεθόδων που εφαρμόζονται για τη διατήρηση των ειδών και του οικοτόπου.

Δ3: Παρακολούθηση της αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων

H συγκεκριμένη δράση είναι απαραίτητη για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της δράσης C4 και των δράσεων Ε του προγράμματος.

Η παρακολούθηση της αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς των τοπικών φορέων θα γίνει μέσω  της:

  • της συμπλήρωσης ερωτηματολόγιων και πραγματοποίησης συνεντεύξεων μετά την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με αυτά της δράσης Α4.
  • Της καταγραφής των στοιχείων συμμετοχής των τοπικών φορέων στις εκδηλώσεις της δράσης C4 και της αποτύπωσης των απόψεών τους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του έργου.

Δ4: LIFE – Δείκτες απόδοσης του προγράμματος

Η δράση είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των δεικτών απόδοσης του έργου.

Η ποσοτική μέτρηση της αποτελεσματικότητας του έργου, θα υλοποιηθεί μέσω της χρήσης συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, ενώ θα ολοκληρωθεί και θα ενημερωθεί κατά την επίσημη αναφορά του έργου. Οι δείκτες απόδοσης του έργου θα συμπληρωθούν στο αντίστοιχο διαδικτυακό εργαλείο KPI των LIFE δύο μήνες πριν από την ενδιάμεση και με την τελική αναφορά του προγράμματος.  

Δ5: Κοινωνικοοικονομική επίδραση των δράσεων του προγράμματος

Η συγκεκριμένη δράση αυτή θα αναλύσει την επίδραση του έργου στις τοπικές κοινωνίες. Ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των δράσεων θα αξιολογηθεί σε μελέτη όπου θα περιλαμβάνονται ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες σχετικά με: (1) την άμεση ή έμμεση αύξηση της απασχόλησης, (2) την ενίσχυση άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το έργο (π.χ. οικοτουρισμός) με απώτερο στόχο την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές του έργου.

Δ6: Αξιολόγηση της αποκατάστασης της λειτουργίας του οικοσυστήματος

Η δράση αυτή καλύπτει όλες τις πτυχές της επίδρασης των δράσεων του έργου στις παρεχόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες από τα είδη και τον οικότοπο.

Η αποκατάσταση των λειτουργιών του οικοσυστήματος θα αξιολογηθεί με βάση τις παρεχόμενες από τα είδη και τον οικότοπο οικοσυστημικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή εφαρμογής του έργου. Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί με βάση τη διάκρισή τους σε προμηθευτικές, ρυθμιστικές και πολιτισμικές οικοσυστημικές υπηρεσίες σύμφωνα τη διεθνή ταξινόμηση τους (CICES - Common International Classification of Ecosystem Services).