Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΤ1: Λειτουργία και διαχείριση του έργου

Η δράση περιλαμβάνει τον συντονισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης  κάθε δράσης από τους Υπεύθυνους Δικαιούχους του έργου. Θα διασφαλίζει την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τον μεταξύ τους συντονισμό, θα καθορίζει με σαφήνεια τους ρόλους και τις ευθύνες μεταξύ των συντονιστών και των συνδεδεμένων δικαιούχων, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου.

ΣΤ2: Έλεγχος ποιότητας και διαχείριση κινδύνων

Στόχος της δράσης είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα και τη διαχείριση των κινδύνων του έργου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η σύνταξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την επίλυση των προβλημάτων εφαρμογής, τη διαχείριση των κινδύνων των έργων, τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και την υποβολή εκθέσεων.

ΣΤ3: Εκπαίδευση των δικαιούχων του έργου

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι να αλλάξει τη στάση και συμπεριφορά των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τις πιέσεις και τις απειλές που τίθενται στα επιλεγμένα είδη και τον οικοτόπο των σπηλαίων.

Με βάση τα παραπάνω, όλοι οι συμμετέχοντες στην υλοποίηση του έργου είναι δυνητικοί πρεσβευτές του στις τοπικές κοινότητες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Επομένως, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε όλα τα πιθανά ερωτήματα που θα τους τεθούν.

Η παραπάνω ανάγκη προϋποθέτει την επαρκή κατάρτιση των δικαιούχων του έργου και του προσωπικού τους, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης για όλες τις πτυχές του έργου. Τέλος, η παραπάνω δράση συμβάλει στην απαραίτητη συνοχή της ομάδας του έργου.

ΣΤ4: Παραγωγή "Σχεδίου Διατήρησης μετά το LIFE"

Ένα "Σχέδιο διατήρησης μετά το LIFE" θα εκπονηθεί για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι δράσεις του LIFE GRECABAT θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και μετά το τέλος του έργου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διαχείριση των επιλεγμένων ειδών και των έργων και παραδοτέων του προγράμματος.