Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Α1: Απογραφή των επιλεγμένων χειροπτέρων και του οικοτόπου 8310 στις επιλεγμένες θέσεις 

Η δράση έχει ως στόχο την απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις επιλεγμένες θέσεις για τα είδη και τον οικότοπο. Η απογραφή γίνεται για δύο λόγους: 

(1) Την καταγραφή κατάστασης πριν την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους 

(2) Ο προσδιορισμός κρίσιμων χαρακτηριστικών των αποικιών χειροπτέρων (θέση, σύνθεση, πληθυσμοί) και του οικοτόπου που είναι καθοριστικά για τον τελικό σχεδιασμό των δράσεων (τεχνικές προδιαγραφές και συνέργεια με τις δράσεις Α2, C1, C2, E1, E2) 

Α2: Τεχνικές μελέτες και  προκηρύξεις

Στόχος της δράσης Α2 είναι να προετοιμάσει - σε συνέργεια με τη δράση Α1 - την εφαρμογή των δράσεων C και E. Περιλαμβάνει : (1) λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές των έργων, (2) προετοιμασία των προκηρύξεων για την υλοποίηση των δράσεων.

Α3: Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τα είδη και τον οικότοπο 

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία και διατήρηση των επιλεγμένων ειδών και του οικοτόπου των σπηλαίων, μέσω της προετοιμασίας 2 Σχεδίων Δράσης για τα χειρόπτερα και τον οικότοπο, τα οποία θα κατατεθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Η προετοιμασία των Σχεδίων Δράσης θα βασιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία και σε δεδομένα όπως η φυσική ιστορία των ειδών και του οικοτόπου, οι πιέσεις και απειλές, η κατάσταση διατήρησης, η σχετική διεθνής και εθνική νομοθεσία.

Α4: Καταγραφή της στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων 

Η δράση έχει ως στόχο να καταγράψει και να αναλύσει την τρέχουσα στάση και συμπεριφορά των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τα σπήλαια (και άλλα υπόγεια καταφύγια), τη διαχείριση τους, αλλά και τα είδη που διαβιούν σε αυτά και τα χαρακτηρίζουν. 

Η καταγραφή θα γίνει μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων προς όλες της ομάδες εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων. Επιπλέον στόχος της καταγραφής είναι η δυνατότητα αποτύπωσης των αλλαγών μετά την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος.