Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Α. Προπαρασκευαστικές δράσεις και σχέδια δράσης

Α1: Απογραφή των χειροπτέρων και του οικοτόπου 8310 στις επιλεγμένες θέσεις

Α2: Τεχνικές μελέτες και  προκηρύξεις του έργου

Α3: Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τα είδη και τον οικότοπο

Α4: Καταγραφή της στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων

Γ. Δράσεις Διατήρησης

Γ1: Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα

Γ2: Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τις αποικίες χειροπτέρων

Γ3: Μικροαποθέματα σπηλαίων

Γ4: Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων

Γ5: Δημιουργία δικτύου εθελοντών για τα σπήλαια και τα χειρόπτερα

Δ. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του προγράμματος

Δ1: Σχέδιο παρακολούθησης του προγράμματος

Δ2: Παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων στα επιλεγμένα είδη και τον οικότοπο

Δ3: Παρακολούθηση της αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων

Δ4: LIFE – Δείκτες απόδοσης του προγράμματος

Δ5: Κοινωνικοοικονομική επίδραση των δράσεων του προγράμματος

Ε. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων

Ε1: Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Ε2: Δραστηριότητες τεχνικής διάδοσης

Ε3: Πολλαπλασιασμός της επίδρασης του έργου

ΣΤ. Διαχείριση έργου

ΣΤ1: Λειτουργία και διαχείριση έργου / από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΤ2: Έλεγχος ποιότητας και διαχείριση κινδύνων

ΣΤ3: Εκπαίδευση των δικαιούχων του έργου

ΣΤ4: Παραγωγή "Σχεδίου Διατήρησης μετά το LIFE"