Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εταίροι

 
 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένας από τους κορυφαίους επιστημονικούς φορείς σε θέματα που άπτονται της βιοποικιλότητας, της δομής των οικοσυστημάτων, της οικολογίας και της γεωλογίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα για τη μελέτη, διαχείριση και δαιτήρηση της άγριας ζωής στην Ελλάδα και τις γύρω περιοχές, ενώ παράλληλα διατηρεί τις πλουσιότερες συλλογές στην περιοχή και αναπτύσει πλούσιο συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο.
Η ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2011 και ειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) είναι ένας μη κυβερνητικός – μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας, σκοπός του οποίου είναι η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των σπηλαίων και εν γένει των καρστικών περιοχών της Ελλάδας.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο κύριος και κεντρικός φορέας της χώρας για τη θεσμική αντιμετώπιση των ολοένα εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργίας.
Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του.