Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση D1: Επικαιροποιημένο Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης

Το παρόν «Επικαιροποιημένο Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης» αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος LifeNature : “Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude (GRECABAT) - LIFE17 NAT/GR/000522 και της δράσης D1 (Action D1: Project monitoring plan). Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του είναι η 30/9/2021 και οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου του έργου που παρουσιάζονται αφορούν το διάστημα 1/9/2018 – 31/8/2021. Το «Επικαιροποιημένο Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης», αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του «Αναλυτικού Σχεδίου Παρακολούθησης του Προγράμματος»(Deliverable: Detailed Project Monitoring Plan) που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020).

Η προετοιμασία, η ενημέρωση και η επικαιροποίηση ενός τέτοιου σχεδίου παρακολούθησης είναι σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του προγράμματος καθώς και τυχόν παρεκκλίσεις ή/και αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτό να γίνουν αναπροσαρμογές στον προγραμματισμό υλοποίησης των δράσεων όταν αυτό φαίνεται να απαιτείται.

Συνημμένο Μέγεθος
DELIVERABLE_D1 UPDATED MONITOR PLAN.pdf 567.16 KB