Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δράση Α3: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 10 είδη Χειροπτέρων [υπό διαμόρφωση]

Τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ) Ειδών εμπεριέχουν αναλυτικές και τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη βιολογία, την οικολογία, την εξάπλωση, τις πιέσεις και απειλές, την κατάσταση και τις προτεραιότητες διατήρησης καθώς και τα μέτρα και τις δράσεις που προτείνονται να εφαρμοστούν με στόχο την εξασφάλιση Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των ειδών. Ειδικότερα, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ΣΔ Ειδών αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο εφαρμογής των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Η σημασία των ΣΔ έγκειται στο γεγονός ότι συγκεντρώνουν και οργανώνουν τη διαθέσιμη πληροφορία, αξιοποιώντας την με τέτοιο τρόπο, ώστε η επιλογή των επί μέρους στόχων, των δράσεων και των μέτρων, να εξυπηρετεί τον γενικό στόχο λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αλληλεπίδραση που έχουν μεταξύ τους, όσο και τη συμβολή τους στη διατήρηση του είδους που αποτελεί αντικείμενο του ΣΔ. Η μη ένταξη των οποιονδήποτε ενεργειών σε ένα ΣΔ, καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια αποσπασματική με αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητάς της.

Το παρόν ΣΔ εκπονείται για τα εξής 10 είδη Χειροπτέρων: Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum, R. mehelyi, R. euryale, R. blasii, Myotis capaccinii, M. emarginatus, M. myotis, M. blythii και Miniopterus schreibersii. Όλα τα προαναφερθέντα είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και της Βόννης, καθώς και στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ προστατεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/81 και αποτελούν αντικείμενο της Διεθνούς Συμφωνίας για την διατήρηση των πληθυσμών των Ευρωπαϊκών Χειροπτέρων (UNEP/EUROBATS -  η Ελλάδα βρίσκεται στην περιοχή εφαρμογής της αλλά δεν είναι μέλος). Στην Ελλάδα, η κατάσταση διατήρησης της πλειονότητας των προαναφερθέντων ειδών (R. ferrumequinum, R. euryale, R. blasii, M. capaccinii, M. emarginatus, M. myotis, M. blythii και M. schreibersii) είναι Μη Ικανοποιητική-Ανεπαρκής (U1), με εξαίρεση τα είδη R. mehelyi και R. hipposideros, η κατάσταση διατήρησης των οποίων είναι Άγνωστη (ΧΧ), και Ευνοϊκή (FV) αντίστοιχα (ΕΕΑ 2019).

Συνημμένο Μέγεθος
Action_A3_Bats Action Plan_Draft_Deliverable_23_06_2021.pdf 7.28 MB