Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καταβόθρα Παλαιόμυλου (Ακραίφνιο)

Η Καταβόθρα Παλαιόμυλου (Ακραίφνιο) ή Μεγάλη Σπηλιά (ή Αλιάρτου) το Ν. Βοιωτίας, βρίσκεται εντός της περιοχής NATURA GR2410001 - «Λίμνες Υλίκη & Παραλίμνη -  Σύστημα Βοιωτικού Κηφισσού - Καταβόθρα Αλιάρτου».

Έχει ιδιαίτερη οικολογική σημασία καθώς φιλοξενεί σημαντικό αριθμό σπηλαιόβιας πανίδας, μεταξύ των οποίων 3 αρθρόποδα (Dolichopoda sp, Laemostenus cimmerius, Laemostenus vignai) και λίγες χιλιάδες άτομα από έξι είδη χειροπτέρων (Myotis blythii, Myotis myotis και Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum και Rhinolophus hipposideros) που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92 / 43 / ΕΟΚ).

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος στην είσοδο του σπηλαίου και θα γίνουν εργασίες ελέγχου της βλάστησης, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό για την πανίδα του.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Bertolani, M., Rossi, A. 1983. La zona speleologica del lago Copaide (Beozia, Grecia Centrale). Le Grotte d’ Italia 11(4):205–248

Paragamian, K. 2019. Fauna of the cave Spilaio Katavothra Aliartou, Akraifnio, Orchomenos, Sterea Ellada. In Paragamian, K., M. Poulinakis, S. Paragamian and I. Nikoloudakis. Cave fauna of Greece database - Hellenic Institute of Speleological Research. Cave data updated 21.07.2018 (https://database.inspee.gr/caves/browse/Greece/Sterea%20Ellada/Voiotia/Orchomenos/Akraifnio/Spilaio%20Katavothra%20Aliartou)

Γεωργιακάκης, Π. και Παπαδάτου, Ε., στο Παπαμιχαήλ, Γ., Αράπης, Θ., Πετκίδη, Κ., Φύτου Ι., Χατζηρβασάνης Β., 2015. Παραδοτέο 7, Γ’ Φάση της Μελέτης 7: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».  ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών «ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», Αθήνα.