Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ορυχείο Τσούτουρου

Στην περιοχή "Τσούτουρο", μέσα στον Πυρήνα του προστατευόμενου δάσους της Δαδιάς Έβρου, βρίσκεται μία σειρά από υπόγειες στοές ηλικιας λίγων δεκαετιών. Οι στοές αυτές διανοίχθηκαν, σε αναζήτηση χρωμίτη, σε μία θέση "ελλειπούς" οφιολιθικού συμπλέγματος τύπου χαρτζβουργιτικού τύπου. Λόγο περιορισμένης έκτασης των κοιτασμάτων χρωμίτη η εξορυκτική δραστηριότητα δεν προχώρησε και οι στοές έχουν βάθος λίγων μέτρων.

Παρά το μικρό της μήκος, η μία στοά φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αναπαραγωγικές αποικίες πτερυγονυχτερίδας (Miniopterus schreibersii) στην Ελλάδα. Επίσης, φιλοξενεί μεγάλους αριθμούς από τα είδη Myotis blythii, M. capaccinii και Rhinolophus euryale και, σε μικρότερο βαθμό, τα είδη Myotis emarginatus, M. myotis, Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros και R. mehelyi. Και τα εννέα αυτά είδη αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων.

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος στην είσοδο του ορυχείου και θα αποκατασταθεί η είσοδός του, η οποία έχει καταρρεύσει μερικώς.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Γεωργιακάκης, Π. και Παπαδάτου, Ε., στο Παπαμιχαήλ, Γ., Αράπης, Θ., Πετκίδη, Κ., Φύτου Ι., Χατζηρβασάνης Β., 2015. Παραδοτέο 7, Γ’ Φάση της Μελέτης 7: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».  ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών «ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», Αθήνα.

Η­λιά­δης Α. 1990. Γε­ω­λο­γι­κή και κοι­τα­σμα­το­λο­γι­κή με­λέ­τη των χρω­μι­τών Δα­διάς Σου­φλί­ου στις θέ­σεις Αγ. Βαρ­βά­ρα και Τσού­του­ρο, Νο­μός Έ­βρου. Έκ­θε­ση Ι.Γ.Μ.Ε., Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Papadatou E, Butlin RK, Altringham JD (2008b) Seasonal roosting habits and population structure of the long-fingered bat Myotis capaccinii in Greece. Journal of Mammalogy 89: 503-512

Papadatou E (2010) Bats (Mammalia: Chiroptera): species diversity, distribution and abundance. In: Catsadorakis G, Kallander H (eds) The Dadia-Lefkimi-Soufli Forest National Park, Greece: Biodiversity, management and conservation. WWF Greece, Athens, pp 215-226