Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σπήλαιο Ψιμάκι

Το σπήλαιο Ψιμάκι βρίσκεται στον Δ. Αποκορώνου του Ν. Χανίων και εντός της περιοχής NATURA GR4340010 - «Δράπανο (Βορειοανατολικές ακτές) -  παράλια Γεωργιούπολης, Λίμη Κουρνά - Σπήλαιο Ψιμάκι», στο Ν. Χανίων.

Το σπήλαιο είναι διανοιγμένο σε νεογενή ασβεστόλιθο και ήταν στο παρελθόν κοίτη υπόγειου ποταμού. Η είσοδος έχει διαστάσεις 3x1,5m και ακολουθεί μια γαλαρία η οποία αναπτύσσεται προς νότια-νοτιοανατολικά σε συνολικό μήκος 140m μέσο, πλάτος 3m και μέσο ύψος 1,8m (Εικόνα 1.). Δύο μικρότερες και αρκετά στενότερες γαλαρίες υπάρχουν στα ανατολικά τοιχώματα της κεντρικής γαλαρίας σε απόσταση 23 και 56 μέτρα από την είσοδο. Αυτές έχουν μήκος 12 και 20 μέτρα αντίστοιχα. Ο σταλαγμιτικός διάκοσμος είναι λίγο ανεπτυγμένος. Το δάπεδο είναι αργιλοαμμώδες. Οι κύριες παλαιότερες ανθρώπινες επεμβάσεις περιλαμβάνουν την ταπείνωση του δαπέδου στο πρώτο τμήμα του σπηλαίου και λαθρανασκαφές αρκετά βαθύτερα.

Πρόκειται για ένα σπήλαιο που βρίσκεται μεταξύ των σημαντικότερων αποικιών χειροπτέρων της Ελλάδας, στο οποίο έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 6 είδη χειροπτέρων (Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capacinii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros).Εκτός των νυχτερίδων, η πανίδα του σπηλαίου περιλαμβάνει περισσότερα από 15 είδη ασπονδύλων, στη μεγάλη πλειονότητά τους ενδημικά της Κρήτης. Μέχρι σήμερα έχουν προσδιοριστεί Διπλόποδα, Ισόποδα, Αράχνες, Ορθόπτερα και Κολεόπτερα.

Επίσης, το σπήλαιο Ψιμάκι προστατεύεται από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας καθώς εντός του έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ απέχει λίγα μέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο της Αργυρούπολης.

Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος στην είσοδο του σπηλαίου και θα εγκατασταθεί κατάλληλη περίφραξη, προκειμένου να ελέγχεται η πρόσβαση των επισκεπτών χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση της πανίδας του. Επίσης, θα σφραγιστεί η δεύτερη είσοδος, η οποία διανοίχθηκε τα τελευταία χρόνια αλλοιόνοντας το μικροκλίμα του σπηλαίου.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Benda P., Georgiakakis P., Dietz C., Hanák V., Galanaki K., Markantonatou V., Chudárková A. and Hulva P. 2009. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 72: 105-190.

Paragamian, K. 2019. Fauna of the cave Spilaio Psimaki, Fylaki, Apokoronas, Kriti. In Paragamian, K., M. Poulinakis, S. Paragamian and I. Nikoloudakis. Cave fauna of Greece database - Hellenic Institute of Speleological Research. Cave data updated 17.04.2019 (https://database.inspee.gr/caves/browse/Greece/Kriti/Chania/Apokoronas/Fylaki/Spilaio%20Psimaki)

Γεωργιακάκης, Π. και Παπαδάτου, Ε., στο Παπαμιχαήλ, Γ., Αράπης, Θ., Πετκίδη, Κ., Φύτου Ι., Χατζηρβασάνης Β., 2015. Παραδοτέο 7, Γ’ Φάση της Μελέτης 7: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».  ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών «ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», Αθήνα.

Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002) Για την προσταστία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς