Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ C1 “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ” - Κρήτη

Δημοσιεύτηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστήμιου Κρήτης ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την υλοποίηση των έργων της Δράσης C1 «Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα» του προγράμματος στην Κρήτη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 14/06/2023 και ώρα 14:00.

https://www.elke.uoc.gr/news/post/8223

Τα έργα θα υλοποιηθούν από τους αναδόχους που θα επιλεγούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ την παρακολούθηση και παραλαβή τους θα αναλάβουν οι κατά τόπους δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης των έργων. Η επιστημονική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των έργων θα γίνει από την ομάδα του LIFE GRECABAT στο πλαίσιο της Δράσης D2.