Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών για τις Νυχτερίδες και τη Σπηλαιόβια Πανίδα

Η μελέτη της ζωής στα σπήλαια είχε από τις απαρχές της επωφεληθεί τα βέλτιστα από τους μη επαγγελματίες σπηλαιολόγους, που με το θάρρος και η αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη συλλογή δεδομένων / πληροφοριών από μέρη άγνωστα και δυσπρόσιτα στους περισσότερους ερευνητές της εποχής τους.

Σκοπεύοντας να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών, το LIFE GRECABAT, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers).

Η ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2011 και ειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένας από τους κορυφαίους επιστημονικούς φορείς σε θέματα που άπτονται της βιοποικιλότητας, της δομής των οικοσυστημάτων, της οικολογίας και της γεωλογίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα για τη μελέτη, διαχείριση και δαιτήρηση της άγριας ζωής στην Ελλάδα και τις γύρω περιοχές, ενώ παράλληλα διατηρεί τις πλουσιότερες συλλογές στην περιοχή και αναπτύσει πλούσιο συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο.
Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) είναι ένας μη κυβερνητικός – μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας, σκοπός του οποίου είναι η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των σπηλαίων και εν γένει των καρστικών περιοχών της Ελλάδας.
Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο κύριος και κεντρικός φορέας της χώρας για τη θεσμική αντιμετώπιση των ολοένα εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργίας.

Αποστολή

Αποστολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι η παραγωγή και µετάδοση της επιστηµονι

Subscribe to